Jste zde

Historie školy

Historie Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25 sahá do roku 1953, kdy se v prostorách bývalé hospody v ulici Na Žertvách začíná vyučovat hře na klavír, housle a hudební nauce. Prvním ředitelem se stává Stanislav Pucholt, kterého po krátkém působení střídá ve funkci Josef Kobylka a následně v roce 1955 Karel Vacek. Důležitý mezník v historii školy představuje rok 1957, kdy se jejího vedení ujímá Věra Barvíková a škola se stěhuje do nového působiště - vily o osmi místnostech ve Voctářově ulici. Hudební obor se rozšiřuje o další nástroje a postupně přibývají taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. Škola se tak v roce 1961 stává první čtyřoborovou školou v Praze.

V průběhu šedesátých a sedmdesátých let se škola postupně stává významnou kulturně vzdělávací institucí se širokou paletou působnosti. Žáci účinkují na koncertech, kulturních vystoupeních a pravidelně se s úspěchem účastní soutěží.

S rozšiřováním výuky a stoupajícím zájmem veřejnosti úzce souvisí potřeba nových učeben. Proto se škola stěhuje v roce 1980 do objektu bývalé základní devítileté školy v Lindnerově ulici. Nově získané prostory umožňují soustředit celou výuku do jednoho objektu. Tím se vytvářejí optimální podmínky pro práci a významně se prohlubuje spolupráce mezi jednotlivými obory. V této době rovněž odchází do důchodu dlouholetá ředitelka školy Věra Barvíková a její funkce se ujímá Dagmar Remtová. Škola pořádá koncerty v celém Československu a navazuje kontakty se vzdělávacími institucemi v Maďarsku a Německé demokratické republice.

V roce 1988 odstupuje Dagmar Remtová ze zdravotních důvodů ze své funkce a vedení školy se ujímá Miroslav Pikhart. Škola se dále rozšiřuje, kapacita objektu v Lindnerově ulici je vyčerpána a jako nezbytná se jeví jeho rekonstrukce. V této situaci zastihuje školu listopad 1989. Díky změně politického režimu se škole daří získat nové prostory pro výuku v objektu bývalého obvodního výboru Komunistické strany Československa na tehdejší Třídě Rudé armády v Libni, a tak se v roce 1990 opět stěhuje. Nové sídlo zde nalézají hudební a výtvarný obor, taneční obor dočasně pracuje v aule základní školy Na Korábě a působištěm literárně-dramatického oboru se stává budova bývalé mateřské školy v ulici Novákových. Protože budova bývalého OV KSČ se postupem času jeví jako nepříliš vhodná pro účely umělecké výuky a její majitel začíná uvažovat o jejím vhodnějším ekonomickém využití, stěhuje se škola ve školním roce 1993/94 do svého současného působiště v Klapkově ulici. Kapacita nového objektu umožňuje opět soustředit po jednou střechou všechny obory s výjimkou literárně-dramatického, který zůstává nadále v libeňském pavilonu.

Devadesátá léta dvacátého století přinášejí významný rozvoj zahraničních kontaktů školy, navazuje se spolupráce se vzdělávacími institucemi v Dánsku, Skotsku a Německu. Žáci získávají významná ocenění v domácích a mezinárodních soutěžích, při škole vzniká pěvecký sbor rodičů Máta, který ve spolupráci se symfonickým orchestrem pod vedením Zory Krásné provádí řadu skladeb na domácích i zahraničních pódiích.

Činnost školy se úspěšně rozvíjí i ve 21. století. Vznikají nové soubory a orchestry - jazzově orientovaný Bzzušband, kytarový orchestr Pražské kytary, folklórní soubory... Sólistům, souborům, orchestrům a sborům školy se dostává významného ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích, například v belgickém Neerpeltu. V důsledku výstavby stanice metra Kobylisy prochází objekt školy v Klapkově ulici částečnou rekonstrukcí, během které je demolovaný pavilon v zahradě nahrazen nástavbou jedné z budov a roku 2009 je celý objekt za přispění prostředků Evropské unie zateplen.

Se zajímavými okamžiky ze života školy se můžete seznámit prostřednictvím virtuální výstavy, jejíž skutečná podoba vznikla u příležitosti oslav 50. výročí založení školy. Autorkou výstavy je bývalá učitelka a zástupkyně ředitele školy Vlasta Broučková.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer