Jste zde

Informaci o možnosti vrácení úplaty za vzdělávání

V uplynulých dnech jsme obdrželi několik dotazů, které se týkaly možnosti vrácení části úplaty za vzdělávání uhrazené za II. pololetí školního roku 2019/2020 z důvodu nerealizování prezenčního vzdělávání v ZUŠ. Na základě těchto dotazů přinášíme následující informace:

Na základě ustanovení § 8, odst. 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v platném znění, byla úplata za II. pololetí školního roku 2019/2020 splatná do 15. 2. 2020. Pokud nebyla úplata uhrazena, a to ani na základě výzvy zaslané v souladu ustanovením § 8, odst. 5 výše uvedené vyhlášky, je třeba ji neprodleně uhradit. V případě neuhrazení úplaty může být na základě ustanovení § 7, odst. 5, písm. d) studium žáka. ukončeno.

K otázce vrácení poměrné části uhrazené úplaty za vzdělávání za období, kdy škola neposkytovala prezenční vzdělávání, vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky následující stanovisko:

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky. (zdroj: http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru).

K uvedenému stanovisku doplňujeme, že škola poskytuje po celou dobu přerušení prezenčního vzdělávání distanční vzdělávání v rozsahu a způsobrem doporučeným MŠMT ČR. Dále upozorňujeme, že prostředky získané prostřednictvím úplaty za vzdělávání neslouží k úhradě přímých nákladů na vzdělávání (platů učitelů atd.), ale především k úhradě provozních výdajů (náklady na nákup energií, vytápění, ostrahu objektu atd.). Tyto náklady jsou prakticky neměnné bez ohledu na to, zda škola aktuálně poskytuje nebo neposkytuje prezenční vzdělávání.

Mgr. Pavel Lávička
ředitel školy

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer