Jste zde

Informace k obnovení prezenčního vzdělávání

Vážená paní,
Vážený pane,

jak jsem Vás již předběžně informovali, dojde od 11. 5. 2020 k postupnému obnovení prezenčního vzdělávání v naší škole. Abychom předešli případným problémům souvisejícím s realizací vzdělávání v období mimořádných opatření, věnujte prosím pozornost těmto informacím:

1.     Od 11. 5. 2020 dojde k obnovení prezenčního vzdělávání podle stanoveného rozvrhu v následujících předmětech: hra na hudební nástroje, sólový zpěv (individuální a skupinová výuka), komorní hra, literárně-dramatický obor a výtvarný obor. Obnovení výuky orchestrální hry, přípravné hudební výchovy, hudební nauky, sborového zpěvu a taneční oboru předpokládáme v druhé polovině května. Důvodem tohoto postupu je nařízení vlády č. 491/2020 Sb., které omezuje maximální počet žáků přítomných v průběhu vzdělávání v ZUŠ na 15. Způsoby výuky v některých oborech musí být nejprve upraveny, aby je bylo možné je za těchto podmínek realizovat.

2.     Vstup od budovy školy je povolen pouze žákům, nikoli rodičům a dalším osobám.

3.     Žáci školy se musí v prostorách školy zdržovat pouze po nezbytně nutnou dobu.

4.     Všichni žáci školy musí nosit ve společných prostorách školy roušky.

5.     Každý žák musí mít s sebou vlastní roušku a sáček na uložení roušky.

6.      Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

7.     Žáci jsou povinni v budově školy udržovat vzájemné odstupy optimálně v délce 2 metry, nejméně však 1,5 metru.

8.     Po příchodu do budovy musí každý žák použít desinfekci na ruce. Doporučuje se předchozí umytí v délce alespoň 30 sekund. Za tímto účelem budou v budově školy, na toaletách a v učebnách umístěny nádoby s desinfekcí.

9.     V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.

10.  Při sejmutí si žák ukládá roušku do sáčku.

11.  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

12.  Při prvním vstupu do školy předkládá žák prohlášení, která je u nezletilých žáků podepsáno zákonným zástupcem žáka, u zletilých žákem. Vzor prohlášení je uveden v příloze. Pokud zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše a nepředloží, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

13.  Pokud se žák nebude účastnit prezenčního vzdělávání, informujte o tom prosím učitele příslušného předmětu.

14.  Pokud některý z učitelů nemůže v současné době zajistit prezenční vzdělávání žáků ze zdravotních důvodů nebo z důvodů péče o osobu blízkou, bude Vás kontaktovat a dohodne se s Vámi na možnosti pokračování distančního vzdělávání.

Vážená paní, Vážený pane, věříme, že tato mimořádná opatření, která slouží především k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy, přijmete s pochopením.

 

Mgr. Pavel Lávička
ředitel školy

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer